ടി.‌എ റസാഖ് സണ്‍ ഓഫ് തുറക്കല്‍ ബാപ്പു സിനിമയില്‍ 25 വര്‍ഷങ്ങള്‍
Instagram