ടാജും തകര്‍ക്കപ്പെടുകയാണ്ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-6, സപ്തംബര്‍ 20-26 കവര്‍‌സ്റ്റോറി

Instagram