ഞ്ഞാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നുചന്ദ്രിക റിപ്പബ്ലിക്ക് വിശേഷപ്പതിപ്പ് ജനുവരി 26 / വിവര്ത്തനം / കവിത / ഖലീല്‍ ജിബ്രാന്‍

Instagram