ഞ്ഞാന്‍ കാണുന്ന ഖായിദേമില്ലത്ത്മാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 6 ലക്കം 15 സെപ്റ്റംബര്‍ 15 /വ്യക്തി സ്മരണ / ഖായിദേമില്ലത്ത്

Instagram