ഞങ്ങള്‍ പേപ്പട്ടികളല്ലതൂലിക, 2006 ഒക്ടോബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 3, മാറാട് കലാപം

Instagram