ജുമുഅനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 12, 1975 ഡിസംബര്‍ 20, പേജ് 6, ഇസ്‌ലാം, കര്മ്മ്ശാസ്ത്രം, നിസ്‌കാരം.

Instagram