ജീവിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവര്‍ഗള്‍ഫുകാരന്‍ നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്,ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമാണ്..

Instagram