ജീവിതം അര്‍ത്ഥ പൂര്‍ണ്ണമാകുന്നത്തൂലിക- 2004 ജൂണ്‍, പുസ്തകം 3 ലക്കം 11, ജീവിതം

Instagram