ജിന്നും ശൈത്വാനുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 25, ലക്കം 6, 1988 ജൂലൈ, പേജ് 11, അഖീദ്, ജിന്ന്, ശൈത്വാന്‍, വിശ്വാസം

Instagram