ജാഹ്നവിയ്ക്ക് ഒരുണര്‍ത്തുപ്പാട്ട്ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-11, ഒക്‌ടോബര്‍ 25-31 കവിത

Instagram