ജാമിഅ വഹബിയ്യ അറബിക് കോളേജിന്റെ നാലാം വാര്ഷിശക ബിരുദ ദാന സമ്മേളനത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്ത റിപ്പോര്ട്ട് .നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 4, 1970 ഏപ്രില്‍ 20, പേജ് 8 / സമ്മേളനം, ജാമിഅ വഹബിയ്യ

Instagram