ജമാഅത്തിന്റെ നിബന്ധനകള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 1, 1975 ജനുവരി 20, പേജ് 11, ഇസ്‌ലാം, കര്മഅശാസ്ത്രം.

Instagram