ജംഅ്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 8, 1975 ആഗസ്റ്റ് 20 പേജ് 5, കര്മ്മംശാസ്ത്രം, നിസ്‌കാരം.

Instagram