ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 5 1980 ജൂലായ്, പേജ് 13, കര്മ്മസശാസ്ത്രം, പ്രസ്ഥാനം, ചോദ്യം ഉത്തരം

Instagram