ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 1, 1975 ജനുവരി 20, പേജ് 16, കര്മ‌ശാസ്ത്രം, ചോദ്യം, ഉത്തരം.

Instagram