ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 7, 1977 ജൂലൈ, പേജ് 11, കര്മ‌ശാസ്ത്രം, ചോദ്യം ഉത്തരം.

Instagram