ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 6, 1977 ജൂണ്‍, പേജ് 9, കര്മ‌ശാസ്ത്രം, ചോദ്യം ഉത്തരം.

Instagram