ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9, ലക്കം 3, 1977 മാര്ച്ച് , പേജ് 17, കര്മ‌ശാസ്ത്രം, ചോദ്യം ഉത്തരം.

Instagram