ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 2, 1977 ഫെബ്രുവരി 20, പേജ് 15, കര്മ‌ശാസ്ത്രം, ചോദ്യം ഉത്തരം.

Instagram