ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9, ലക്കം 1, 1977 ജനുവരി 20, പേജ് 7, കര്മ‌ശാസ്ത്രം, ചോദ്യം ഉത്തരം.

Instagram