ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 11, 1975 നവംബര്‍ 20, പേജ് 21, കര്മ‌ശാസ്ത്രം, ചോദ്യം ഉത്തരം.

Instagram