ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21 ലക്കം 7 1987 ആഗസ്റ്റ്, പേജ് 13, കര്മ്മശാസ്ത്രം, വിവാഹമോചനം

Instagram