ചോദ്യോത്തരം



നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 19, ലക്കം 3 1987 ഏപ്രില്‍ പേജ് 14, കര്മ്മസശാസ്ത്രം

Instagram