ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 5, 1975 മെയ് 20, പേജ് 11, കര്മ്മാശാസ്ത്രം, ചോദ്യം ഉത്തരം.

Instagram