ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 19 ലക്കം 2 1987 മാര്ച്ച് പേജ് 14, കര്മ്മ്ശാസ്ത്രം

Instagram