ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 18 ലക്കം 12 1987 ജനുവരി പേജ് 20, കര്മ്മരശാസ്ത്രം

Instagram