ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21, ലക്കം 7, 1988 ഓഗസ്റ്റ്, പേജ് 8, കര്മ്മരശാസ്ത്രം

Instagram