ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 25, ലക്കം 6, 1988 ജൂലൈ, പേജ് 13, കര്മ്മശാസ്ത്രം

Instagram