ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21 ലക്കം 21 1988 മാര്ച്ച് , പേജ് 14, കര്മ്മ,ശാസ്ത്രം, വിവാഹം, ഇദ്ദ

Instagram