ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 19 ലക്കം 12 1988 ജനുവരി, പേജ് 12, കര്മ്മജശാസ്ത്രം

Instagram