ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 15 ലക്കം 7 1983 ഓഗസ്റ്റ്, പേജ് 15, കര്മ്മജശാസ്ത്രം

Instagram