ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 15 ലക്കം 9 1983 ഒക്ടോബര്‍, പേജ് 10, കര്മ്മസശാസ്ത്രം, പ്രസ്ഥാനം

Instagram