ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 15 ലക്കം 3, 1983 ഏപ്രില്‍, പേജ് 14, കര്മ്മറശാസ്ത്രം, പ്രസ്ഥാനം

Instagram