ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 15 ലക്കം 1 1983 ഫെബ്രുവരി, പേജ് 16, കര്മ്മ1ശാസ്ത്രം

Instagram