ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 8, ലക്കം 2, 1975 ഫെബ്രുവരി 20, പേജ് 14, കര്മ്മ5ശാസ്ത്രം, ചോദ്യം ഉത്തരം.

Instagram