ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 11 1980 ഡിസംബര്‍ പേജ് 16, കര്മ്മാശാസ്ത്രം, പ്രസ്ഥാനം

Instagram