ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 10 1980 നവംബര്‍ പേജ് 10, കര്മ്മ1ശാസ്ത്രം, പ്രസ്ഥാനം

Instagram