ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 9 1980 ഒക്ടോബര്‍ പേജ് 10, കര്മ്മാശാസ്ത്രം, പ്രസ്ഥാനം, ചോദ്യം ഉത്തരം

Instagram