ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 12 ലക്കം 8, 1980 സെപ്തംബര്‍ പേജ് 14, കര്മ്മകശാസ്ത്രം, പ്രസ്ഥാനം, ചോദ്യം ഉത്തരം

Instagram