ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 12 ലക്കം 4 1980 മെയ്, പേജ് 11, കര്മ്മളസാസ്ത്രം, പ്രസ്ഥാനം, ചോദ്യം ഉത്തരം

Instagram