ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 12 ലക്കം 2 1980 മാര്ച്ച് പേജ് 16, കര്മ്മജശാസ്ത്രം, പ്രസ്ഥാനം, ചോദ്യം, ഉത്തരം

Instagram