ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 12 ലക്കം 1 1980 ഫെബ്രുവരി പേജ് 10, കര്മ്മവശാസ്ത്രം, പ്രസ്ഥാനം, ചോദ്യം ഉത്തരം

Instagram