ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9 ലക്കം 11 1977 ഡിസംബര്‍ പേജ് 19, കര്മ്മബശാസ്ത്രം, ചോദ്യം ഉത്തരം

Instagram