ചോദ്യോത്തരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9 ലക്കം 10 1977 നവംബര്‍ പേജ് 12, കര്മ്മ്ശാസ്ത്രം, ചോദ്യം ഉത്തരം.

Instagram