ചുവപ്പു തീതൂലിക- 2005 ജൂലൈ, പുസതകം 4 ലക്കം 12, കവിത

Instagram