ചുവപ്പു കാര്‍ഡ്തൂലിക, 2006 ഡിസംബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 5, ചെറുകഥ

Instagram