ചിലന്തി വീട്-കയ്യൊപ്പ്ദീനും ദുനിയാവും സമാസമം ഒത്ത് വന്നില്ല എന്ന വെക്കുക …ന്താ ചെയ്യുക?അപ്പൊ വിട്ട് വീഴ്ച ചെയ്യേന്‍ണ്ടി വരും ല്ലേ? അത് ദീനിലോ ദുനിയാവിലോ?

Instagram