ചിരിക്കാന്‍ മറന്നു പോകുന്ന നമ്മള്‍ – സോവനീര്‍ജീവിക്കാന്‍ മറന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യര്‍

Instagram