ചിരസ്മരണീയനായ ജന നേതാവ്തൂലിക- 2006 ജൂലൈ പുസ്തകം 5 ലക്കം 12, കെ.ഗോപാലന്‍

Instagram