ചാവടിയന്തിരംതൂലിക- 2005 മാര്‍ച്ച്, പുസതകം 4 ലക്കം 8, കവിത

Instagram